Vedtekter

VEDTEKTER JEVNAKER FRIVILLIGSENTRAL Vedtatt i kommunestyret den 15.12.11

Med senere revideringer ved årsmøtet den 12.03.13, 24.04.17 og 30.05.18.

§ 1. Formål 

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta og utvikle frivillig virksomhet. 

Frivilligsentralens formål er å: 

•    Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen. 

•    Formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag. 

•    Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer. 

•    Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen. 

•    Være tuftet på slagordet «Møte mellom mennesker».

Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeidet. 

Aktiviteten skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

Jevnaker Frivilligsentral skal drives i samsvar med de vedtekter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende hos Norges Frivilligsentraler, føringer gitt av Staten, og overordnede mål fra eieren Jevnaker kommune. 

§ 2. Organisasjon

Jevnaker Frivilligsentral er medlemsorganisasjon i Norges Frivilligsentraler, og organiseres i samsvar med de vedtekter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende der. Jevnaker kommune står som eier av sentralen, og ivaretar det formelle arbeidsgiveransvaret for den/de ansatte. Styreleder, et styremedlem og daglig leder er innstillingsutvalg i ansettelsessaker, og formell ansettelse foretas av Jevnaker kommune. 

Sentralen organiseres med årsmøte, styre og daglig leder. 

§ 3 Medlemskap

Alle frivillige ved sentralen samt lag og foreninger i Jevnaker kommune og interkommunale foreninger med nedslagsfelt i Jevnaker kommune kan være medlemmer av frivilligsentralen. Styret godkjenner lag- og foreningsmedlemskap. Eventuell utmelding skal skje skriftlig og gjelder med øyeblikkelig virkning.

Styret kan innkalle til medlemsmøter. Medlemsmøtet er et rådgivende organ for styret.

§ 4. Årsmøte. 

Årsmøtet er Jevnaker Frivilligsentrals øverste organ og består av formannskapet. Årsmøtet avholdes ordinært en gang per år, innen utgangen av mars. Årsmøtet kunngjøres fire uker før det avholdes.

Innkomne forslag skal være skriftlig, og må være styret i hende minst to uker før møtet. Styret innstiller i saker overfor årsmøtet. Forslag til valg av styremedlemmer forberedes av en valgkomité på tre medlemmer. 

Sakspapirer sendes senest en uke før årsmøte. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall.  

Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom dette kreves av formannskapet eller minst 1/3 av styret. Ekstraordinært årsmøte bekjentgjøres på samme måte som ordinært årsmøte, men bekjentgjøring skal skje med minimum 14 dagers varsel. 

Fast plass med talerett har: 

•    Styret 

•    Daglig leder

•    Rådmann

Følgende saker skal behandles på årsmøte: 

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste

2.    Valg av ordstyrer

3.    Valg av protokollfører

4.    Valg av to til å godkjenne protokollen

5.    Årsberetning.

6.    Regnskap. 

7.    Orientering om aktivitetsplan og budsjett

8.    Innkomne saker

9.    Valg av styre (herunder leder og nestleder) og valgkomite.

Leder- og nestlederverv til styret velges for ett år ad gangen, men alle styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år ad gangen. Valgkomitemedlemmer velges for tre år ad gangen.

§ 5. Styret

Styret skal bestå av fem medlemmer: 

•    Tre representanter fra medlemsorganisasjoner. 

•    To representanter fra de frivillige (enkeltmedlemmer).

I tillegg velges to varamedlemmer, en fra hver kategori. Første varamedlem skal velges fra medlemsorganisasjonene.

Styret konstituerer seg selv, ut over leder og nestleder. 

§ 6. Styrets arbeid

Styremøter avholdes etter oppsatt plan, vedtatt av styret. I tillegg kan styreleder innkalle til ekstra styremøter når styreleder eller minst to styremedlemmer ønsker det. Møtene skal innkalles med en ukes varsel. Referat fra siste møte, saksliste og eventuelle sakspapirer skal normalt følge med i innkallingen. Varamedlemmer møter kun når et eller flere styremedlemmer er forhindret fra å delta. 

Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtevedtak. 

b) Sørge for at sentralens formål og målsettinger blir fulgt opp. 

c) Ta initiativ til aktiviteter i tråd med vedtatte planer. 

d) Ivareta sentralens intensjoner. 

e) Være en aktiv støttespiller for daglig leder. 

f) Utarbeide forslag til budsjett hvert år innen 1.10. som oversendes rådmannen

g) Ha tett samarbeid med medlemsorganisasjonene. 

h) Oppnevne komiteer etter behov. 

 

§ 7. Daglig leder 

Daglig leder og øvrige medarbeidere ansettes i Jevnaker kommune.

De ansatte innehar de samme rettigheter som de øvrige ansatte i kommunen.  

Daglig leder rapporterer til styrets leder, som er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder har arbeidslederansvar for eventuelle andre ansatte, dersom ikke annet blir særskilt bestemt. 

Daglig leder har ansvaret for den daglige drift.  Daglig leder skal sørge for god dialog med kommunens ledelse ved kommunalsjef om planlagte aktiviteter og driftsstatus for øvrig.

Daglig leder deltar på møter og opplæring i kommunen på lik linje med andre ansatte. 

§ 8. Endring av vedtekter. 

Vedtekter for Jevnaker Frivilligsentral skal til enhver tid være i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende hos Norges Frivilligsentraler. Vedtektene skal vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.  

 2021 © Jevnaker frivilligsentral